Call us
Free Support : 081-144-5363

Enter contact information

พิพัฒน์สตีล บจก.

         เริ่มต้นขึ้นโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีความตั้งใจเข้ามาเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายและให้บริการเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างทุกชนิดเพื่อรองรับลูกค้าที่เคยประสบปัญหาการซื้อขายเหล็กในอดีต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพ ความสม่ำเสมอของสินค้า มารยาทในการบริการ และราคาที่ไม่เป็นธรรม